Filter

Algemene Voorwaarden

Hierbij tref je de Algemene Voorwaarden van ‘portalengroep.nl’. Onder portalengroep.nl wordt verstaan portalengroep.nl, gevestigd te Vorden, KvK nummer: 08091265, email: info@portalengroep.nl

portalengroep.nl faciliteert leerkrachten via haar educatief platform. Onder het platform wordt een verzameling pagina’s / websites bedoeld welke in het vervolg worden aangeduid met “portalengroep.nl”. Deze pagina’s maken onderdeel uit van het domein https://www.portalengroep.nl.
Portalengroep.nl bestaat uit de volgende portals: basisonderwijs.online, voortgezetonderwijs.online en onderwijsadressen.online.

Deelname aan en inschrijving bij portalengroep.nl, en gebruik van de site portalengroep.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met portalengroep.nl en/of worden aangeboden door portalengroep.nl.

Definities

De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden.

  • Beheerder –Onder “Beheerder” wordt verstaan de beheerder van een Accounts, die wordt benoemd door portalengroep.nl en die verantwoordelijk is voor de inrichting, de acceptatie van Gebruikers die zich inschrijven en aanmelden, alsmede de op het platform geplaatste Content.
  • Platform –Onder “Platform” wordt verstaan een website met een open en een afschermde inhoud onder verantwoordelijkheid van een Beheerder, waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van diverse door portalengroep.nl beschikbaar gestelde Diensten.
  • Content –Onder “Content” wordt verstaan vormgeving, onderscheidingstekens, teksten, artwork, graphics, beelden, geluiden, video’s, bestanden, gegevensverzamelingen en andere materialen, gegevens, concepten of informatie.
  • Gebruiker –Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor het Platform, en na acceptatie door de Beheerder gebruikt maakt van het Platform. Andere woorden voor Gebruiker zijn bezoek(st)er.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle Gebruikers die zich bevinden op Het platform van portalengroep.nl.

Indien één of meer bepalingen in deze algemene of de aanvullende voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking en blijven de overige bepalingen van de algemene en aanvullende voorwaarden onverkort van kracht.

Portalengroep.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of Diensten te wijzigen.

Bij registratie

De Gebruiker staat bij registratie in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, zoals het e-mailadres. Wijzigingen geef je zo snel mogelijk door.

De Gebruiker zal de door hem gekozen gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden en zorgvuldig bewaren. Je blijft als  Gebruiker verantwoordelijk voor alle handelingen die met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoorden worden verricht.

Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) voor het deelnemen aan portalengroep.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Portalengroep.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright

Portalengroep.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoek(st)er van portalengroep.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in portalengroep.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van portalengroep.nl, ook niet via een eigen netwerk.

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

  1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website portalengroep.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan portalengroep.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van portalengroep.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
  2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op portalengroep.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
  3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website portalengroep.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Gebruiker vrijwaart portalengroep.nl terzake van vorderingen van derden.
  4. portalengroep.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website portalengroep.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van portalengroep.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten portalengroep.nl

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam portalengroep.nl en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij portalengroep.nl.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website portalengroep.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij portalengroep.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van portalengroep.nl is het onder meer niet toegestaan de website portalengroep.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden en rechten redactie portalengroep.nl

De redactie van portalengroep.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website portalengroep.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van portalengroep.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van portalengroep.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan portalengroep.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van portalengroep.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

(Ongeoorloofde) reclame uitingen

Portalengroep.nl stelt haar platformplatform kosteloos beschikbaar voor leerkrachten. Om de noodzakelijke kosten voor redactie, beheer en ontwikkeling te compenseren, biedt portalengroep.nl ruimte voor betaalde reclame boodschappen.

Onder reclame wordt verstaan alles waarin een (gratis) dienst, product, organisatie, en/of website onder de aandacht wordt gebracht op het portalengroep.nl platform. Onder reclame valt niet het onder de aandacht brengen van voor leerkrachten waardevolle informatie. Dit is uiteraard welkom en gewenst, ervan uitgaande dat de inhoud van een uiting zuiver van informatieve aard is. Dus niet gericht op een inschrijving en/of een verkoop en/of ter positionering van een organisatie(naam). De organisatie(naam) heeft in een dergelijke uiting geen rol van betekenis, anders dan ter verificatie van de bron. Neem bij twijfel contact op via: info@portalengroep.nl.

Privacy

Zie Privacy Statement

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het gebruik maken van de site portalengroep.nl geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. portalengroep.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website portalengroep.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website portalengroep.nl, is het mogelijk dat de informatie die op portalengroep.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De content op de website portalengroep.nl is grotendeels afkomstig van verschillende opdrachtgevers, zoals uitgeverijen en ontwikkelaars. Portalengroep.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website portalengroep.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Portalengroep.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

De door derden geboden aanbiedingen op portalengroep.nl zijn vrijblijvend en moeten worden gezien als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst met deze derde partij. In geen geval maakt portalengroep.nl onderdeel van deze overeenkomst, nog draagt portalengroep.nl verantwoordelijkheid voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomst.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van portalengroep.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of portalengroep.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op portalengroep.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Portalengroep.nl spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. In geen geval is portalengroep.nl verantwoordelijk voor verlies of misbruik van deze gegevens.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van portalengroep.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om portalengroep.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van portalengroep.nl verkregen is. portalengroep.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via portalengroep.nl verkregen informatie. De content op portalengroep.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Overige bepalingen

portalengroep.nl heeft het recht om de faciliteiten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met portalengroep.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.